Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Erica hoveniers b.v.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gehanteerd door bij de Vakgroep Hoveniers aangesloten ondernemingen. Deze voorwaarden zijn op 9 maart 1998 onder nr. 3727 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offertes een termijn voor aanvaarding vermelden. De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van het door de opdrachtgever ondertekende exemplaar van de offerte.
  2. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
  3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bij het begin der werkzaamheden reeds aanwezige beplantingen en voor de gesteldheid van de bodem alsmede voor omstandigheden welke wij bij het tot stand komen van de overeenkomst niet kenden of redelijkerwijze niet hadden behoren te kennen. Voor de hergroei van geleverde materialen of ontkiemingen van de door ons geleverde zaden wordt door ons ingestaan, mits de verzorging aan ons is toevertrouwd, tenzij overmacht aanwezig is. Voor de hergroei van planten na een vorstperiode met temperaturen onder -8 graden Celsius, dan wel na een periode van grote droogte en/of wateroverlast, wordt niet ingestaan.
  4. Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit ten gevolgen van aan ons niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk alsnog mogelijk wordt. Eveneens kunnen wij vorderen, dat de bedoelde omstandigheden zodanig worden aangepast dat uitvoering van het werk alsnog mogelijk wordt. Tot het moment dat de overeenkomst wordt gewijzigd dan wel de omstandigheden worden aangepast, zijn wij niet in verzuim.
  5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of beroep op compensatie. Bij niet of niet tijdige betaling hebben wij, onverminderd andere rechten, recht op vergoeding van de wettelijke vertragingsrente, ingaande 14 dagen na factuurdatum. Niet of niet tijdige betalingen geven ons voorts het recht alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten terzake van niet tijdige betaling, ten laste van de opdrachtgever te brengen.
  6. Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij binnen 8 dagen na het einde der werkzaamheden schriftelijk en met redenen omkleed aan ons kenbaar zijn gemaakt. In voormelde gevallen hebben wij het recht om ofwel een korting te verlenen overeenkomstig de minderwaarde, ofwel het gebrek te herstellen c.q. tot vervanging over te gaan. Rechtsvorderingen terzake van reclame dienen binnen 4 maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig gemaakt te worden bij de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter.
  7. Zolang de door ons verkochte en geleverde zaken niet in hun geheel door de opdrachtgever zijn betaald, blijven de betreffende zaken ons eigendom.
  8. Alle tot de offerte behorende stukken, tekeningen, ontwerpen, voorwerpen e.d. blijven ons eigendom. Het auteursrecht van alle tot de offerte behorende stukken, tekeningen, ontwerpen, voorwerpen e.d. blijft ten allen tijde aan ons voorbehouden.
  9. Voor het geval dat op basis van deze offerte door middel van een ondertekende opdrachtbevestiging onder meer opdracht wordt verstrekt tot het vervaardigen van tekeningen c.q. ontwerpen, zijn wij gerechtigd voor deze werkzaamheden in rekening te brengen een bedrag gelijk aan 10% van de overeengekomen offerteprijs voor het geval dat de vervaardigde ontwerpen c.q. tekeningen niet leiden tot uitvoering van het betreffende werk.
  10. Op al onze transacties is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. In geval van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Breda bevoegd. Deze bepaling laat onverlet de ingevolge de Wet bepaalde bevoegdheid van de Kantonrechter.